ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020 - 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2020 - 2021

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σε κάποιο Εξωσχολικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να καταβληθεί το ποσό των 100 €, έναντι προκαταβολής έως 24/08/2020 για έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα με την έναρξη του σχολικού έτους, 07/09/2020.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής.

Μετά την κατάθεση της προκαταβολής και την υποβολή της Δήλωσης Εγγραφής ο μαθητής εντάσσεται στο πρόγραμμα μετά από 5 εργάσιμες ημέρες.

Τα προγράμματα αρχίζουν στις 07/09/2020 και λήγουν στις 15/06/2021. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

Από την έναρξη του προγράμματος έως και τις 15/10/2020 ο μαθητής έχει δικαίωμα αλλαγής προγράμματος ή διακοπής. Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση διακοπής μετά τις 15/10/2020, ο γονέας επιβαρύνεται με ολόκληρο το ποσό συμμετοχής.

Η ολοσχερής εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/12/2020. Σε περίπτωση που η εξόφληση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/12/2020 διακόπτεται αυτόματα η συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα.
H οικειοθελής διακοπή από το Εξωσχολικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θεωρείται έγκυρη, σε οποιονδήποτε λόγο κι εάν οφείλεται, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση για διακοπή μετά τις 15/10/2020, ο γονέας επιβαρύνεται με ολόκληρο το ποσό συμμετοχής.