ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021 - 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021 - 2022

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σε κάποιο Εξωσχολικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να καταβληθεί το ποσό των 100 €, έναντι προκαταβολής έως 10/07/2021 για έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα με την έναρξη του σχολικού έτους, 13/09/2021.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής.

Μετά την κατάθεση της προκαταβολής και την υποβολή της Δήλωσης Εγγραφής ο μαθητής εντάσσεται στο πρόγραμμα μετά από 5 εργάσιμες ημέρες.

Τα προγράμματα αρχίζουν στις 13/09/2021 και λήγουν στις 15/06/2022. Τα τμήματα θα λειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

Από την έναρξη του προγράμματος έως και τις 31/10/2021 ο μαθητής δεν έχει δικαίωμα αλλαγής προγράμματος. Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν επιστρέφεται.
Σε περίπτωση διακοπής μετά τις 31/10/2021, ο γονέας επιβαρύνεται με ολόκληρο το ποσό συμμετοχής.

Η ολοσχερής εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 31/12/2021. Σε περίπτωση που η εξόφληση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/12/2021 διακόπτεται αυτόματα η συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα.
H οικειοθελής διακοπή από το Εξωσχολικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θεωρείται έγκυρη, σε οποιονδήποτε λόγο κι εάν οφείλεται, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση για διακοπή μετά τις 31/10/2021, ο γονέας επιβαρύνεται με ολόκληρο το ποσό συμμετοχής.