ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2022 - 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2022 - 2023

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.
Τα προγράμματα αρχίζουν στις 12/09/2022 και λήγουν στις 15/06/2023. Τα τμήματα λειτουργούν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων.
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή, θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά η Δήλωση Εγγραφής, που θα σας αποσταλεί.
- Να καταβληθεί το ποσό των €150, έναντι προκαταβολής έως 16/08/2022 για συμμετοχή στο πρόγραμμα με την έναρξη του σχολικού έτους, 12/09/2022.
• Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
• Η ολοσχερής εξόφληση του κόστους συμμετοχής πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30/11/2022. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή στο πρόγραμμα διακόπτεται αυτόματα.
• Σε περίπτωση διακοπής μετά τη 2η εβδομάδα από την ένταξη του μαθητή στο πρόγραμμα, το ποσό συμμετοχής καταβάλλεται στο ακέραιο.
• H διακοπή θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής. Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται.
• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η λειτουργία του προγράμματος διακόπτεται ή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
Μετά την κατάθεση της προκαταβολής και την υποβολή της υπογεγραμμένης Δήλωσης Εγγραφής ο/η μαθητής/τρια εντάσσεται στο πρόγραμμα ως εξής:
- Δήλωση έως 16/08 - ημερομηνία έναρξης: 12/09
- Δήλωση από 17/08 έως 31/08 - ημερομηνία έναρξης: 19/09
- Δήλωση από 01/09 έως 12/09 - ημερομηνία έναρξης: 26/09
- Δήλωση από 13/09 έως 24/09 - ημερομηνία έναρξης: 03/10

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών, εάν πληρούνται και οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Υπάρχει θέση στο τμήμα του προγράμματος της επιλογής.
• Ο/Η μαθητής/τρια είναι ενταγμένος/η σε δρομολόγια του Γ΄ Κύκλου.
• Η μετακίνηση γίνεται από τον γονέα.
Σε περίπτωση εγγραφής του/της μαθητή/τριας μετά την έναρξη του προγράμματος, η υποχρέωση καταβολής του ποσού συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
- Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος: 100%
- Ιανουάριος έως Μάιος: 70%